U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka („Sl. Glasnik RS“ broj 87/2018) DSD BESTSELLER TRADE COMPANY DOO Beograd, donosi:

SAOPŠTENJE O KORIŠĆENJU PODATAKA O LIČNOSTI

Ovim Saopštenjem se od strane DSD BESTSELLER TRADE COMPANY DOO , Beograd, Dr Drage Ljočić 3, PIB:112130914, Matični broj: 21612669 korisnici usluga upoznaju sa načelima obrade, pravom na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodnim protokom takvih podataka, pravima lica na koje se podaci odnose, obavezama rukovalaca i obrađivača podataka o ličnosti, kodeksom postupanja, prenosom podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije, nadzorom nad sprovođenjem ovog zakona, pravna sredstva, odgovornost i kazne u slučaju povrede prava fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti. DSD BESTSELLER TRADE COMPANY DOO , Beograd, preduzeće za trgovinu na malo posredstvom pošte ili interneta, u obavljanju svoje delatnosti prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne propise. Zaštita podataka o ličnosti je uređena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (dalje:Zakon) koji se primarno primenjuje i na osnovu kog se donosi Saopštenje.

Osnovni motiv i cilj ovog saopštenja je da se obezbedi zaštita osnovnih prava i sloboda fizičkih lica, a posebno njihovog prava na zaštitu podataka o ličnosti, kom se od strane našeg privrednog društva poklanja velika pažnja.

Stoga, molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku kako biste u potpunosti razumeli sva važna pitanja koja se tiču zaštite Vaše privatnosti.

1. Ko je rukovalac podacima o ličnosti?
2. Definicije u Politici
3. Primena Politike
4. Kako i kada prikupljamo Vaše podatke o ličnosti?
5. Vrsta podataka, svrha i osnov
6. Gde i kako čuvamo Vaše podatke?
7. Obrađivači podataka o ličnosti
8. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?
9. Vaša prava
10. Stupanje na snagu i izmene Politike

1. KO JE RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI?

DSD BESTSELLER TRADE COMPANY DOO je rukovalac podacima o ličnosti, odnosno subjekt koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju podaci o ličnosti, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Kako bismo Vam omogućili da na što jednostavniji način ostvarite Vaša prava, u slučaju da imate pitanja ili nedoumica u pogledu zaštite Vaših podataka, možete nas kontaktirati slanjem email-a na adresu support@maliali.rs ili pozivom na broj telefona: 064/368-368-1.

Obrada podataka se vrši u cilju efikasnog i funkcionalnog vršenja informacionih usluga koji predstavljaju sadržinu usluga koje DSD BESTSELLER TRADE COMPANY DOO pruža svojim klijentima, obezbedili pravnu sigurnost i zaštitili klijete od svih vrsta zloupotreba i manipulacija na tržištu, omogućili neometano i kontinuirano korišćenje internet stranice i mobilne aplikacije.

U slučajuj kada je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice, korisnik će biti obavešten o osnovu prikupljanja podatak.

2. DEFINICIJE U POLITICI

# DEFINICIJA
1 „E-prodavnica” podrazumeva elektronsku prodaju koja se obavlja putem Sajta i koja nudi proizvode iz asortimana trgovca DSD BESTSELLER TRADE COMPANY DOO .
2 Gost jeste Kupac koji obavlja porudžbinu proizvoda bez registracije naloga na Sajtu.
3 „Korisnik Sajta” obuhvata svako fizičko lice koje pristupi Sajtu, nezavisno od toga da li se registrovalo ili je poručilo proizvode preko Sajta u svojstvu Gosta.
4 „Lice” ili „Vi” jesu sva fizička lica koja dele podatke o ličnosti sa nama, nezavisno da li su Korisnici Sajta, Gosti ili Registrovani korisnici.
5 „Obrađivač je svako fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Rukovaoca.
6 „Opšti uslovi poslovanja” predstavljaju uslove poslovanja koji čine sastavni deo Ugovora koji zaključujete sa DSD BESTSELLER TRADE COMPANY DOO i koji su dostupni na Sajtu.
7 „Podatak” se odnosi na podatak o ličnosti, odnosno podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno na osnovu tih podataka. U podatke o ličnosti ne svrstavaju se podaci koji se odnose na entitete poput pravnih lica, životinja ili slično. Međutim, ukoliko podatak o nekom pravnom licu može da dovede do identifikacije nekog fizičkog lica, takav podatak se smatra podatkom o ličnosti. Primera radi, podaci o preduzetnicima ili jednočlanim društvima u kojima su sadržani lični podaci fizičkih lica. Takođe, ovim pojmom su obuhvaćeni i podaci u vezi sa poslovnim aktivnostima fizičkih lica, kao što su email adrese zaposlenih u pravnim licima koja glasi „ime.prezime@firma.com”, a koja lako mogu dovesti do identifikacije fizičkog lica.
8 „Politika kolačića” se odnosi na posebna pravila o prikupljanju pojedinih podataka o ličnosti na Sajtu putem kolačića, koja čine sastavni deo Politike privatnosti.
9 „Poverenik” je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, e-mail office@poverenik.rs.
10 „Registrovani korisnik” je lice koje ima registrovan nalog na Sajtu.
11 „Rukovalac” se odnosi na DSD BESTSELLER TRADE COMPANY DOO kao subjekt koji određuje svrhu i Podaci.
12 „Saglasnost” se odnosi na Vaš nedvosmisleni pristanak na obradu podataka o ličnosti. Lice starije od 15 godina može samostalno dati saglasnost za obradu podataka o ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva. Lica mlađa od 15 godina mogu dati saglasnost preko svojih roditelja/staratelja. Saglasnost drugim osnovima.
13 „Sajt” se odnosi na web sajt na adresi https://www.maliali.rs/.
14 „Zakon” označava Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

Ostali termini koji su u Politici napisani velikim slovom su definisani u Opštim uslovima poslovanja.

3. PRIMENA POLITIKE

Ova Politika se, shodno i u relevantnim delovima, primenjuje na Lica koja su:

a. Korisnici Sajta nezavisno od toga da li su posetioci ili Registrovani korisnici,
b. Kupci.

Politika se primenjuje samo na podatke o ličnosti fizičkih lica, kako je objašnjeno u odeljku Definicije U Politici.

DSD BESTSELLER TRADE COMPANY DOO naročito brine o privatnosti i bezbednosti maloletnika na Internetu, zbog toga nećemo prikupljati i obrađivati Podatke o licima koja su mlađa od 15 godina. Lica mlađa od 15 godina ne smeju da nam otkrivaju svoje podatke o ličnosti. Ukoliko imate saznanje ili sumnjate da smo prikupili podatke o licima mlađim od 15 godina, molimo Vas da nas bez odlaganja obavestite na support@maliali.rs, a DSD BESTSELLER TRADE COMPANY DOO će preduzeti sve neophodne mere i procedure radi što efikasnijeg otklanjanja eventualne greške.

4. KAKO I KADA PRIKUPLJAMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI?

Podaci o ličnosti moraju:

1. se obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose („zakonitost, poštenje i transparentnost“). Zakonita obrada je obrada koja se vrši u skladu sa zakonom, odnosno drugim zakonom kojim se uređuje obrada;

2. se prikupljati u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama („ograničenje u odnosu na svrhu obrade“);

3. biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade („minimizacija podataka“);

4. biti tačni i, ako je to neophodno, ažurirani. Uzimajući u obzir svrhu obrade, moraju se preduzeti sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave („tačnost“);

5. se čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade („ograničenje čuvanja“);

6. se obrađivati na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera („integritet i poverljivost“). Rukovalac je odgovoran za primenu odredaba stava 1. ovog člana i mora biti u mogućnosti da predoči njihovu primenu („odgovornost za postupanje“).

Prikupljanje podataka o ličnosti se u prvom redu odvija prilikom uspostavljanja poslovne saradnje, kada se prikupljaju podaci o imenu i prezimenu fizičkog lica, adresi prebivališta, datumu rođenja, BPG, PIB-u, matičnom broju, e-mail adresi i broju telefona.

Svrha prikupljanja ovih podataka jeste pružanje informacionih usluga, što je privredna delatnost kojom se DSD BESTSELLER TRADE COMPANY DOO bavi, bezbednost i zaštita korisnika usluga, obezbeđivanje objavljivljivanja sadržaja na internet platformi i mobilnoj aplikaciji u skladu sa važećim propisima, te sačinjavanje i izdavanje finansijskih dokumenata u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrednost.

DSD BESTSELLER TRADE COMPANY DOO može na nekoliko različitih načina da prikuplja Vaše Podatke.

Najčešće podatke prikupljamo direktno od Vas – kada pristupite našem Sajtu, prilikom kupovine i/ili naručivanja proizvoda od nas, kada nas kontaktirate radi pružanja podrške kupcima ili kada su Vaši podaci na drugi način relevantni za kupovinu, odnosno naše poslovanje zbog čega nam podatke direktno dostavljate.

DSD BESTSELLER TRADE COMPANY DOO naročito vodi računa o Vašim podacima koje prikupljamo u marketinške svrhe. Obrada Vaših podataka u marketinške svrhe će se vršiti isključivo na osnovu Vaše prethodne izričite saglasnosti. O tome Vas uvek posebno obaveštavamo, a u svakom momentu možete odlučiti da povučete svoju saglasnost datu na takvu obradu. Za više informacija, molimo Vas pročitajte odeljak Vaša prava.

Pojedine podatke prikupljamo automatski, kada koristite naš Sajt. To su podaci poput IP adrese, vrste uređaja, vrste pretraživača i druge tehničke informacije. Ove podatke ćemo najčešće prikupiti putem kolačića ili drugih sličnih tehnologija, o čemu se detaljnije možete informisati u našoj https://www.maliali.rs/politika-kolacica/

Većina navedenih podataka nam je neophodna kako bismo Vam pružili potpuno korisničko iskustvo našeg Sajta. U tom smislu, ukoliko ne želite da nam otkrijete podatke o ličnosti koji su nam neophodni, ne možemo garantovati da će pružene informacije i usluge u potpunosti zadovoljiti Vaše potrebe. Svaki način prikupljanja podataka ima svoju svrhu i pravni osnov zasnovan na Zakonu, o čemu detaljne informacije možete naći u sledećem odeljku Politike.

5. VRSTA PODATAKA, SVRHA I OSNOV

REGISTRACIJA NALOGA

Svrha prikupljanja: Ukoliko želite da izvršite kupovinu proizvoda putem naše eprodavnice ili kako bismo Vam omogućili korišćenje dodatnih funkcija našeg Sajta, možete registrovati nalog na Sajtu. Registracija korisničkog naloga nije obavezna, a Vaš nalog uvek možete obrisati.

Podaci koje prikupljamo: Ime i prezime, email adresa, lozinka, broj telefona, adresa na koju će biti izvršena isporuka i dostavljena faktura.

Osnov obrade: Obrada je neophodna za održavanje Vašeg naloga i za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. U odsustvu takvih podataka ne bi bilo moguće izvršiti registraciju korisnika, ali bi se ugovor o prodaji mogao zaključiti i izvršiti ukoliko Kupac, koji je fizičko lice, izvrši kupovinu kao Gost. Drugim rečima, registracija nije neophodna da biste izvršili kupovinu naših proizvoda.

OBRADA PORUDŽBINA

Svrha prikupljanja: Kako bismo mogli da obradimo Vašu porudžbinu i izvršimo isporuku proizvoda, neophodno je da sa nama podelite određene podatke o ličnosti, koji su neophodni za izvršenje kupoprodajnog ugovora. U tom smislu, podaci su nam neophodni za zaključenje i izvršenje ugovora, za naplatu proizvoda, dostavljanje poručenih proizvoda, kao i za upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija.

Podaci koje prikupljamo: Ime i prezime, email adresa, broj telefona, adresa, grad, poštanski broj.

Osnov obrade: Obrada je neophodna za izvršenje ugovora o prodaji koji zaključujemo sa Vama ili za preduzimanje radnji, na Vaš zahtev, pre zaključenja ugovora. U odsustvu takvih podataka, ne bi bilo moguće ni zaključenje ni izvršavanje ugovora.

PRAĆENJE OBRAZACA PONAŠANJA, IZRADA I SLANJE PERSONALIZOVANIH PONUDA

Svrha prikupljanja: Prilikom porudžbine na Sajtu možete da odaberete opciju da ste saglasni sa praćenjem obrazaca svog ponašanja, na osnovu čega će DSD BESTSELLER TRADE COMPANY DOO izraditi i poslati Vama personalizovanu ponudu. Na taj način dajete saglasnost da pratimo podatke o Vašim ranijim kupovinama, na osnovu čega će se formirati personalizovane ponude, tj. ponude o proizvodima za koje verujemo da ćete biti zainteresovani.

Podaci koje prikupljamo: Koristimo podatke koji su prikupljeni prilikom obrade porudžbine. Kasnije prikupljamo podatke o sprovedenim kupovinama kako bismo utvrdili obrasce Vašeg ponašanja i preporučili Vam proizvode za koje verujemo da ćete biti zainteresovani.

Osnov obrade: Vaše podatke koristimo u navedenu svrhu samo na osnovu Vaše izričite saglasnosti, koju možete dati prilikom registracije naloga ili prilikom kupovine. Niste u obavezi da date ovu saglasnost, i u tom slučaju nećemo pratiti Vaše ponašanje, niti ćemo Vam slati personalizovane ponude.U slučaju da se saglasite, ovu saglasnost možete povući u svako doba, s tim da to neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala saglasnost. Više informacija o povlačenju saglasnosti možete naći u odeljku Vaša prava.

PODRŠKA KUPCIMA

Svrha prikupljanja: Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva podrška u vezi sa poručenim proizvodima ili korisničkim nalogom, možete nas kontaktirati putem Sajta, email-a ili telefona (na primer, radi dodatnih informacija, načinu da ostvarite svoja prava, dodatnim upitima, reklamacijama, pravu na odustanak ili zamenu proizvoda i sl.). U takvim situacijama biće nam potrebni Vaši podaci kako bismo mogli da Vam pružimo pomoć, odnosno rešimo o zahtevu koji ste nam uputili.

Podaci koje prikupljamo: Prikupljamo sledeće podatke: ime, broj telefona, email, broj tekućeg računa i adresu stanovanja u slučaju reklamacije, kao i druge podatke vezane za pitanje zbog koga ste nas kontaktirali, a koje sami odlučite da nam dostavite.

Osnov obrade: Obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza odnosno radi pružanja podrške Kupcima. Obrada se vrši i na osnovu našeg legitimnog interesa, jer podatke koristimo kako bismo Vam dali informacije koje tražite od nas ili koje Vam mogu biti od pomoći povodom zahteva ili pitanja koje ste uputili našoj službi za pomoć Kupcima.

NEWSLETTER

Svrha prikupljanja: Na našem Sajtu se možete prijaviti za Newsletter, ukoliko želite da budete informisani o novinama, ponudama i prodajnim podsticajima koje nudimo.

Podaci koje prikupljamo: Podatak koji se prikuplja je e-mail.

Osnov obrade: Podaci se prikupljaju na osnovu Vaše izričite saglasnosti. U slučaju da se saglasite, ovu saglasnost možete povući u svako doba, s tim da to neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala saglasnost. Više informacija o povlačenju saglasnosti možete naći u odeljku Vaša prava.

OSTAVLJANJE RECENZIJA

Svrha prikupljanja: Ukoliko želite da podelite Vaše iskustvo i ocenite naš proizvod, možete ostaviti recenziju na našem Sajtu.

Podaci koje prikupljamo: Podatak koji se prikuplja je Vaše ime i prezime, kao i sadržaj recenzije, odnosno ocene u kojem mogu da se nalaze podaci o ličnosti koje odlučite da podelite sa nama.

Osnov obrade: Podaci se prikupljaju na osnovu Vaše saglasnosti. U slučaju da se saglasite, ovu saglasnost možete povući u svako doba, s tim da to neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala saglasnost. Više informacija o povlačenju saglasnosti možete naći u odeljku Vaša prava.

INFORMISANJE O IZMENAMA OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA ILI POLITIKE PRIVATNOSTI

Svrha prikupljanja: Ukoliko imamo podatak o Vašem e-mailu, prikupljen radi ostvarivanja jedne od prethodno navedenih svrha, možemo Vam poslati obaveštenje o izmenama Opštih uslova poslovanja ili Politike privatnosti.

Podaci koje prikupljamo: Email adresa.

Osnov obrade: Obrada se vrši u cilju ostvarenja našeg legitimnog interesa, ali i interesa samih Kupaca, kako bi se obezbedila transparentnost u odnosu na Kupce i kako bi Kupci mogli da razmotre da li su izmene od uticaja na njih. Ukoliko ne raspolažemo Vašim podacima za navedenu svrhu, nećemo Vas direktno obavestiti o izmeni ovih akata, a obaveštenje o izmeni ćete moći da vidite na našem Sajtu.

Pored navedenih podataka, pojedine podatke o ličnosti prikupljamo putem kolačića u skladu sa https://www.maliali.rs/politika-kolacica/

6. GDE I KAKO ČUVAMO VAŠE PODATKE?

Veoma smo posvećeni čuvanju Vaših podataka od neovlašćenog ili nezakonitog obrađivanja, od slučajnog ili nezakonitog gubitka, izmene, kao i od neovlašćenog pristupa Vašim podacima o ličnosti. Sa tim ciljem, implementirali smo primerene tehničke i organizacione mere, poput kontrole fizičkog pristupa, enkripcije podataka, sigurnosti lozinke.

Najveći broj Vaših podataka biće sačuvan u elektronskom obliku, uz primenu standardnih sigurnosnih principa i procedura.

Prikupljeni podatci o ličnosti se čuvaju za vreme koliko je potrebno radi ostvarenja konkretne svrhe, ili pak do momenta opoziva datog pristanka, odnosno do isteka vremenskog perioda na koji je dat pristanak za obradu, nakon čega se podaci brišu ili se čine neprepoznatljivim. Podaci koji su prikupljeni prilikom registracije čuvaju se do deaktivacije korisničkog naloga.

Izuzetno, podaci mogu da se čuvaju i nakon povlačenja pristanka ili ispunjenja svrhe, u situacijama kada je to neophodno radi izvršenja zakonske obaveze ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

7. OBRAĐIVAČI PODATAKA O LIČNOSTI

Obrada podataka se vrši na osnovu sledećih zakonskih kriterijuma:

1) lice na koje se podaci o ličnosti odnose je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha;

2) obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora;

3) obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca;

4) obrada je neophodna u cilju zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;

5) obrada je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;

6) obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice Pristup prikupljenim podacima imaju zaposleni u DSD BESTSELLER TRADE COMPANY DOO , kao i druga lica angažovana u DSD BESTSELLER TRADE COMPANY DOO na osnovu drugih formi angažovanja, u meri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje zadataka i ciljeva obrade a u zavisnosti od svrhe prikupljanja i naši poslovni saradnici, u meri u kojoj je to potrebno radi ostvarivanja specifičnih zadataka i ciljeva.

Sa ciljem postizanja najvišeg standarda u pružanju naših usluga, DSD BESTSELLER TRADE COMPANY DOO koristi usluge trećih lica, koja nam pomažu u ostvarenju tog zadatka. U svakom trenutku nastojimo da Vam omogućimo brzu, ugodnu i sigurnu kupovinu, a treća lica koja angažujemo u tom pogledu nalaze se u ulozi Obrađivača podataka o ličnosti.

Svi Obrađivači sa kojima sarađujemo su, u skladu sa ugovorima koje potpisujemo sa njima, u obavezi da koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu sa našim uputstvima, i strogo za svrhu koju smo naveli. Obrađivači su dužni da obezbede čuvanje poverljivosti podataka koje smo im preneli i odgovorni su za bezbednost podataka.

U pojedinim slučajevima, Vaši podaci mogu biti izneti izvan Srbije, na serverima koji se nalaze u drugim državama. Serveri koje koristimo ispunjavaju nivo zaštite koji predviđa Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), te je nivo zaštite podataka o ličnosti (u najmanju ruku) jednak nivou zaštite u okviru Republike Srbije.

U slučaju kada podatke iznosimo u zemlje van EU, onda vodimo računa da u tim zemljama postoji adekvatan nivo zaštite podataka o ličnosti.

Iz tabele u nastavku možete saznati ko su naši trenutni Obrađivači, koja je njihova uloga i gde je njihovo sedište.

Obrađivač Uloga
BEX EXPRES DOO Usluge dostavljanja
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, GCA 94043 Analitičke i marketinške usluge
Agencija Vihor doo Knjigovodstvene usluge
Facebook Ireland Limited Analitičke i marketinške usluge
My City Hosting hosting kompanija

U cilju zaštite bezbednosti podataka koji se prikupljaju i obrađuju, primenjuju se neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su pohranjeni vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti vaših podataka u skladu sa važećom regulativom, i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti.

Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere.

8. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE?

DSD BESTSELLER TRADE COMPANY DOO čuva Vaše podatke samo dok postoji svrha i osnov za to u skladu sa Zakonom. Podatke o ličnosti, koji su prikupljeni u cilju izvršenja prava i obaveza iz ugovornog odnosa, obrađivaćemo sve dok traje ugovorni odnos sa licem na koje se podaci odnose, osim u slučajevima kada smo u obavezi da podatke čuvamo i nakon okončanja ugovornog odnosa sa licem na koje se podaci odnose, na osnovu relevantnih zakona, saglasnosti lica na koje se podaci odnose ili legitimnog interesa (npr. u slučaju eventualnog spora sa licem na koje se podaci odnose).

Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili vansudski postupak, podaci o ličnosti se mogu čuvati do kraja takvog postupka.

Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo na osnovu Vaše saglasnosti obrađujemo u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja Vaše saglasnosti. ukoliko ste Vašu email adresu podelili sa nama i za druge svrhe. Vašu saglasnost možete povući u svakom momentu u skladu sa odeljkom Vaša prava.

9. VAŠA PRAVA

Kao licu čiji se podaci o ličnosti obrađuju, Zakon Vam garantuje određena prava. To su:

PRAVO PRISTUPA

U svakom trenutku imate pravo da nam uputite zahtev radi dobijanja informacije o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti. Ukoliko se podaci obrađuju, imate pravo da tražite kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti.

Vaš zahtev možete uputiti na sledeću email adresu: support@maliali.rs. Tražene informacije ćemo Vam pružiti najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U izuzetnim okolnostima, kada je pronalaženje ili pribavljanje informacija posebno složeno ili opravdano iziskuje duže vreme, ovaj period se može produžiti za još 60 dana. Međutim, u takvim situacijama uredno ćemo Vas obavestiti o svakom kašnjenju ili razlozima kašnjenja.

Ukoliko se ne slažemo sa Vašim zahtevom za pribavljanje podataka, obavestićemo Vas u roku od 30 dana o razlozima odbijanja zahteva i o Vašem pravu na podnošenje pritužbe Povereniku.

Lice čiji se podaci prikupljaju ima pravo da bude obavešten o sledećim okolnostima:

1) o svrsi obrade;
2) o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju;
3) o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;
4) o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka;
5) pravu da se od rukovaoca zahteva ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu;
6) o pravu da se podnese pritužba Povereniku;
7) dostupne informacije o izvoru podataka o ličnosti, ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni od lica na koje se odnose;
8) o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje iz člana 38. st. 1. i 4. ovog zakona, i, najmanje u tim slučajevima, svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po lice na koje se podaci odnose.

PRAVO NA ISPRAVKU

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave, dopune i ažuriraju. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

PRAVO NA ZABORAV (BRISANJE PODATAKA)

Lice može zahtevati da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane rukovaoca.

Ukoliko je deo podataka potreban radi ispunjavanja zakonskih obaveza, biće izbrisani samo podaci koji nisu neophodni radi ispunjavanja zakosnkih obaveza.

PRAVO NA PRIGOVOR

Lice čiji se podaci prikupljaju i obrađuju može uputiti prigovor na prikupljanje, zahtev za izmenu, dopunu ili ažuriranje kao i brisanje prikupljenih podataka na sledeću mejl adresu support@maliali.rs. DSD BESTSELLER TRADE COMPANY DOO će na ovaj zahtev odgovoriti u najkraćem mogućem roku a najkasnije u roku od 90 dana.

PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE

Lice ima pravo da zahteva ograničenje obrade podataka u skladu sa odredbama zakona. DSD BESTSELLER TRADE COMPANY DOO će obavestiti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo rukovaocu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane rukovaoca kojem su ti podaci bili dostavljeni, pod zakonom propisanim uslovima.

PRAVO NA PRIGOVOR

Ukoliko je naš legitimni interes osnov za obradu Vaših podataka, imate pravo da podnesete prigovor na način na koji rukujemo Vašim podacima. Pored toga, imate pravo i da u bilo kom trenutku uputite prigovor na obradu Vaših podataka u cilju direktnog marketinga, koja uključuje profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom.

PRAVO NA OPOZIV SAGLASNOST

Lice ima pravo da u svakom momentu opozove, odnosno povuče datu saglasnost za prikupljanje podataka, nakon čega je DSD BESTSELLER TRADE COMPANY DOO obavezan da obustavi obradu ličnih podataka kao i da iste obriše, na način kako je to napred predviđeno.

Opoziv pristanka se može izvršiti dostavljanjem izjave o opozivu na mejl support@maliali.rs . Pitanja, pritužbe, zahteve i dodatne informacije oko Obaveštenja o privatnosti, zaštite podataka o ličnosti i ostvarivanja vaših prava možete postaviti slanjam na mejl support@maliali.rs

PRAVO NA PRITUŽBU

U slučaju da smatrate da se Vaši podaci obrađuju nezakonito, možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, email: office@poverenik.rs ili na broj telefona 011/3408-900.

10. STUPANJE NA SNAGU I IZMENE POLITIKE

Ova Politika stupa na snagu dana 01.01.2021. godine.

Informacije o obradi podataka o ličnosti ažuriramo redovno i blagovremeno, u skladu sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima ili na osnovu obaveza koje proističu iz relevantnih propisa.

Važeća verzija Politike će uvek biti objavljena na našem Sajtu na vidljivom mestu i ažurirana pravila iz Politike će se primenjivati od trenutka kada objavimo ažuriranu Politiku na našem Sajtu. U slučaju da dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti, informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na Sajtu i direktno ćemo Vas informisati putem Vaše e-mail adrese, ukoliko raspolažemo ovim podatkom.